کانال تلگرام شادتکس

ShadTex

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

           امام موسی کاظم (ع) :   1                                                                

      

                              انّ الحرام لایُمنی و ان نُمِیَ لایُبارَکُ فیهِ                                                                                                                                 مال حرام افزون نمی گردد و اگر هم افزون گردد برکت نمی یابد.

                                                                                                        الکافی،ج5، 125

                                                                                                                                                        


 

در قـرن 21در حالـی کـه مـا از آسـودگی و آسایشـی کـه تکنولـوژی بـرای مـا ایجـاد نمـوده لـذت مـی بریـم، درعیـن حـال باعـث آلودگـی جـدی کـره خاکـی شـده ایـم. حفـظ و نگهـداری محیـط زیسـت و توجـه بـه محیـط زندگـی یـک چالـش ضـروری و پیـش روی مـا مـی باشـد. شـادتکس بعنـوان یـک شـرکت دوسـتدار طبیعـت در زمینـه تصفیـه ضایعـات گازهـای صنعتـی، تصفیـه هـوا و بخـارات روغنـی، بـا شـعار " علـم و تکنولـوژی در خدمـت طبیعـت " مـی باشـد. محصـولات ایـن شـرکت با اسـتفاده از سیسـتم فیلترهای الکترواسـتاتیکی و با آخرین تکنولـوژی روز دنیـا در خدمـت مـردم و در راسـتای حفظ محیط زیسـت خدمـات رسـانی مـی نماینـد. ایـن سیسـتم هـا مـی توانـد بـرای هـوای خروجـی هواکـش رسـتوران هـا، هتـل هـا، دسـتگاههای ریسـندگی،ماشــین آلات تکمیــل پارچه(اســتنتر، چــاپ ، ترموســت و)...و تولیــد چـرم مصنوعـی مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد.